Tunnusluku

STRATEGIA

Sisältyy

Kiilto

Lisätietoja

102‑14

Toimitusjohtajan katsaus

Vastuussa-raportti/Toimintakatsaus 2018

102‑13

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet

Vastuussa-raportti/Kiilto ja vastuullisuus, Vastuullisuuden strateginen johtaminen

Vastuussa-raportti/Toimintakatsaus 2018

YLEINEN SISÄLTÖ

Raportointikuvaus

Lisätietoja

102‑1

Organisaation nimi

Tietoa Kiillosta

102‑2

Toimiala, tuotteet ja palvelut

Tietoa Kiillosta

102‑3

Organisaation pääkonttorin sijainti

Tietoa Kiillosta

102‑4

Toimintamaat

Tietoa Kiillosta

102‑5

Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto

Tietoa Kiillosta

102‑6

Markkina‑alueet, toimialat

Tietoa Kiillosta

102‑7

Organisaation koko

Tietoa Kiillosta

102‑8

Henkilöstömäärä

Tietoa Kiillosta

102‑9

Toimitusketju

Vastuussa-raportti/Kiilto ja vastuullisuus

102‑10

Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa

2015 Kiilto Oy:n toimitusjohtajan Antti Niemisen siirryttyä eläkkeelle toimitusjohtajaksi nimitettiin 1.10.2015 Anssi Asikainen.

2016 Yhtiön kiinteistöliiketoiminta siirtyi 31.12.2016 konsernin kiinteistöliiketoimintaa jatkossa harjoittavalle Kiilto Kiinteistöt Oy:lle. Varsinainen liiketoiminta jatkaa Kiilto Oy:ssä.

2017 KiiltoClean Oy:n toimitusjohtajana aloitti Kari Laakso 18.4.2017 ja toimitusketjun johtajana Pia Kakko 22.5.2017.

2017 Kiilto Oy:n tytäryhtiö TOO Kiilto‑Klei Kazakstan lopetettiin; liuotinliimavalmistus lopetettiin, Venäjällä alkoi PU‑liimavalmistus.

102‑11

Varovaisuusperiaatteen soveltaminen

Vastuussa-raportti/Kiilto ja vastuullisuus

102‑12

Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet

Vastuussa-raportti/Kiilto ja vastuullisuus

102‑13

Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa

Kemianteollisuus ry, Teknokemian yhdistys ry, Kemesta ry, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto, Rakennustietosäätiö, CEN, Tampereen teknillinen yliopisto, Tampereen ammattikorkeakoulu, AEL, Kemian pooli/Huoltovarmuuskeskus, YJY Ympäristöjohtamisen Yhdistys ry, Nolla tapaturmaa ‑foorumi

EETTISET TOIMINTAPERIAATTEET

Lisätietoja

102‑16

Arvot ja liiketoimintaperiaatteet

Vastuussa-raportti/Kiilto ja vastuullisuus

HALLITUS

Lisätietoja

102‑18

Hallintorakenne

Tietoa Kiillosta/Kiilto Family -konserni

SIDOSRYHMÄT

Lisätietoja

102‑40

Luettelo organisaation sidosryhmistä

Vastuussa-raportti/Sidosryhmätyö

102‑41

Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö

Tietoa Kiillosta/Kiilto

102‑42

Sidosryhmien määrittely‑ ja valintaperusteet

Vastuussa-raportti/Sidosryhmätyö

102‑43

Sidosryhmätoiminnan periaatteet

Vastuussa-raportti/Sidosryhmätyö

102‑44

Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet

Vastuussa-raportti/Sidosryhmätyö

RAPORTOINTITAPA

Lisätietoja

102‑45

Tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt

Tietoa Kiillosta/Kiilto Family -konserni

102‑46

Raportin sisällön määrittely

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑47

Olennaiset näkökohdat

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑48

Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑49

Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja sen näkökohtien laskentarajoissa

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑50

Raportointijakso

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑51

Edellisen raportin päiväys

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑52

Raportin julkaisutiheys

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑53

Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja

Yhteystiedot/Kiilto Family/Viestintä

102‑54

GRI‑standardien mukainen raportoinnin kattavuus

Vastuussa-raportti/Olennaiset aiheemme

102‑55

GRI‑sisällysluettelo

Vastuullisuus/GRI-vertailutaulukko

102‑56

Raportoinnin varmennus

Raporttia ei ole ulkoisesti varmennettu.

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Lisätietoja

201‑4

Valtioilta saadut avustukset

Vastuussa-raportti/Taloudellisen vastuun tunnusluvut

205‑2

Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä viestintä ja koulutus

Vastuullisuus/Taloudellinen vastuu/Taloudellista vastuuta ohjaavat politiikat ja sitoumukset


Vastuullisuus/Taloudellinen vastuu/Toimintaperiaatteet/Korruption hallinta kansainvälisessä liiketoiminnassa


YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Lisätietoja

301‑1

Materiaalien käyttö painon tai määrän mukaan

Vastuussa-raportti/Ympäristö- ja tuotevastuun tunnusluvut

301‑2

Kierrätettyjen materiaalien käyttö

Vastuussa-raportti/Ympäristö- ja tuotevastuun tunnusluvut

302‑1

Organisaation oma energiankulutus

Vastuussa-raportti/Ympäristö- ja tuotevastuun tunnusluvut

302‑3

Energiaintensiteetti

Vastuussa-raportti/Ympäristö- ja tuotevastuun tunnusluvut

303‑1

Kokonaisvedenotto vesilähteittäin

Vastuussa-raportti/Ympäristö- ja tuotevastuun tunnusluvut

306‑2

Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaan

Vastuussa-raportti/Ympäristö- ja tuotevastuun tunnusluvut

306‑3

Merkittävien vuotojen määrä

Ei merkittäviä vuotoja raportointiajankohtana

SOSIAALISET VAIKUTUKSET

Lisätietoja

401‑1

Uuden palkatun henkilöstön kokonaismäärä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain

Vastuussa-raportti/Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

403‑2

Tapaturmat

Vastuussa-raportti/Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

404‑1

Keskimääräiset koulutustunnit vuodessa henkilöä kohden jaoteltuna sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin

Vastuussa-raportti/Sosiaalisen vastuun tunnusluvut

404‑2

Henkilöstön osaamisen kehittämisohjelmat ja oppimisen toimintaohjelmat

Vastuullisuus/Sosiaalinen vastuu/Sosiaalisen vastuun teemat

404‑3

Kehityskeskustelut

Vastuussa-raportti/Sidosryhmätyö

412‑1

Lukumäärä ja prosenttiosuus toiminnoista, joissa on toteutettu ihmisoikeuksien läpikäynti tai vaikutusarviointi

Vuoden 2017 aikana laadittiin koko konsernia koskeva Code of Conduct ‑ ohjeisto, jonka avulla ohjataan niin yhtiön kuin sen tavarantoimittajien ja alihankkijoiden eettistiä liiketoimintatapaa.

414‑1

Prosenttiosuus uusista toimittajista, jotka on arvioitu työoloihin liittyvien kriteerien mukaisesti

Vuoden 2017 aikana laadittiin koko konsernia koskeva Code of Conduct ‑ ohjeisto, jonka avulla ohjataan niin yhtiön kuin sen tavarantoimittajien ja alihankkijoiden eettistiä liiketoimintatapa

416‑1

Prosenttiosuus merkittävistä tuotteista ja palveluista, joiden terveys‑ ja turvallisuusvaikutusten parantaminen on arvioitu

Vastuussa-raportti/Sosiaalisen vastuun tunnusluvut