Muistilista

  • Voit lisätä muistilistalle tuotteita.

Lähettämällä muistilistan sähköpostiisi, saat kyseisten tuotteiden tuote-esitteen ja käyttöturvallisuustiedotteen PDF-muodossa.

LähetäTulosta


Vastuussa-raportti


Kiilto ja vastuullisuus

Liiketoimintamme ydin on ratkaisujen tuottaminen asiakkaiden tarpeisiin, tavoitteena olla asiakkaalle alan paras kumppani. Vastuullisuus liiketoiminnassa tarkoittaa toimintaympäristöstä huolehtimista, lisäarvon tuottamista kaikille sidosryhmille. Se on pitkäjänteisyyttä, luotettavuutta, tuotteiden ja toiminnan kestävää hallintaa.

Vastuullisuus liiketoiminnassa on erottamaton osa kokonaislaatua, jonka avulla pyrimme tuottamaan sidosryhmillemme vastuullisia ratkaisuja. Vastuullisuuteen liittyy myös pyrkimys lainsäädännön vaatimukset ylittävään toimintaan, edelläkävijyyteen, esimerkillisyyteen ja yhteistä hyvää tavoitteleviin kumppanuuksiin.

Onnistumistamme tässä valvotaan standardeihin perustuvien laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmien sekä vastuullisuusohjelmien avulla. Kokonaislaatu kaikkine elementteineen konkretisoituu jokaisen liiketoimintayksikön ja osaston vuosistrategioissa, tavoitteissa ja toimintaohjelmissa. Ydinajatuksena on, jaetun yhteisen arvon periaatteella, kokonaisvaltainen laadun parantaminen niin yrityksissä kuin niiden sidosryhmissä. Olemme aktiivisesti mukana toimialamme kehittävässä toiminnassa, niin lainsäädännön ja määräysten tulevia muutoksia ennakoiden kuin osallistumalla asiantuntija- ja viranomaisyhteistyöhön.

Vastuullisuuden strateginen johtaminen

Strateginen johtaminen on liiketoimintamme avainprosessi. Se ohjaa strategian laadintaa sekä ydin- ja tukiprosessien toimintaa strategisten tavoitteiden, kokonaislaadun ja sidosryhmien odotusten toteutumiseksi.

Yritysvastuu sisältyy erottamattomasti liiketoimintaprosesseihin ja strategianlaadintaan. Strategiaprosessi on jatkuvaa työskentelyä, joka ulottuu kaikkeen toimintaan. Strategiaprosessia ohjaa ylimmällä tasolla kuukausittain kokoontuva johtoryhmä.

Johtoryhmä arvioi toiminnan tasoa lisäksi säännöllisissä prosessien katselmuksissa sekä johdon laatu-, ympäristö- ja turvallisuuskatselmuksissa, ja ottaa kantaa tehtyihin ratkaisuihin ja toimeenpanee kehitystoimia raportoidun informaation perusteella.

Riskienhallinnan pääkohtia ovat omaisuuteen, toiminnan keskeytymiseen sekä toiminta- ja tuotevastuisiin liittyvät vahinkoriskien arviointi. Niitä vastaan suojautumisessa käytetään sertifioituun laatujärjestelmään sisältyviä ennakoivia riskinarviointi- ja -hallintatoimenpiteitä ja vakuutuksia.

Liiketoimintaan liittyviä riskejä arvioidaan vuosittain liiketoimintastrategioiden ja budjettien laadinnan yhteydessä sekä sisäisten asiantuntijatyöryhmien tarkasteluissa. Konserniyhtiöiden hallitukset arvioivat riskejä ja niiden hallintaa vuosittain toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Johtamisprosessi

Johtoryhmät ohjaavat ja seuraavat ylimmällä tasolla koko organisaation toimintaa ja prosessien suorituskykyä sekä valvovat strategisten tavoitteiden saavuttamista ja sidosryhmien odotusten toteutumista. Johtoryhmät raportoivat yhtiöidensä hallituksille. Johtamismenettelyjä arvioidaan ja kehitetään mm. henkilöstötutkimusten, auditointien ja itsearviointien pohjalta.

Ohjaavat periaatteet ja standardit

Kiillon vastuullisuutta ohjaavista periaatteista sekä yhtiön sitoumuksista ulkopuolisiin vastuullisuutta määrittäviin ohjelmiin voit lukea lisää jokaisen vastuullisuuden aiheen johtamisen kuvauksesta: ympäristö- ja tuoteturvallisuusvastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu.

Olennaiset aiheemme

Määrittelimme vastuullisuuden olennaiset aiheemme talvella 2017-2018 tehdyssä vastuullisuusprosessissa. Työryhmään osallistuivat niin myynnin, markkinoinnin, henkilöstöhallinnon, taloushallinnon kuin ylimmän johdon edustajat. Työ tehtiin GRI Standards –kehikon määrittelyn pohjalta. Sidosryhmien näkemyksessä nojauduttiin yhtiön asiakasrajapinnassa työtään tekevien henkilöiden asiantuntijuuteen. Määrittely on yhtiömme ensimmäinen Standards-kehikon avulla tehty olennaisuusarvio ja eroaa aikaisemmissa raporteissa esitetyistä olennaisuusanalyyseistä erityisesti sen vaikutusarvioinnin suhteen. Olennaisten aiheiden määrittelyssä mukana olivat konsernin yhtiöistä Kiilto Oy, KiiltoClean Oy ja Kiilto Family Oy: siten esitetyt olennaiset aiheet rajautuvat ko. yhtiöiden liiketoiminnan mukaan ja kuvaavat konsernin liiketoiminnan keskeisiä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristövaikutuksia.

Prosessin tuloksena Kiillon vastuullisuus jaettiin kolmeen pääalueeseen, joiden keskinäinen järjestys sidosryhmiin vaikuttavuuden kannalta on seuraava:

  • ympäristövastuu
  • sosiaalinen vastuu
  • taloudellinen vastuu

Ympäristövastuu

Kiillon ympäristövastuu koostuu kolmesta yhtiölle ja sen sidosryhmille erityisestä aiheesta, joita ovat:

 

Miksi nämä ovat meille tärkeitä?

Kiilto teollisuusyrityksenä on osa globaalia verkkoa, jonka avulla olemme voineet luoda oman hyvinvointimme sekä yhteiskunnan sellaisena, kun se tänä päivänä toimii. Samalla olemme osa maapallon tulevaisuuteen vaikuttavaa hiilitaseen ylijäämää. Huolehtimalla energia- ja materiaalitehokkuudestamme teemme oman osamme ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä edistämme kestävää kehitystä. Kiertotalouden tehostamisella sekä biopohjaisilla raaka-aineilla vähennämme uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä, samoin kuin vähentämällä ja hyödyntämällä tuotannossamme syntyviä jätteitä voimme pienentää tuotantomme ympäristöjalanjälkeä.

Kiilto on osa suomalaista kemianteollisuutta ja sen valmistamat tuotteet ovat sidosryhmiensä erityisen tarkastelun kohteena turvallisuuden näkökulmasta. Kiillon valmistamat liimat, rakennustarvikkeet, pesuaineet ja hygieniatuotteet ovat läsnä satojen tuhansien ihmisten kodeissa, työpaikoilla ja muissa rakennetuissa ympäristöissä. Kiilto on läheisessä kosketuksessa rakennus- ja siivousalan sekä terveydenhuollon ammattilaisten jokapäiväisessä työssä.

Vähentämällä liuottimien käyttöä tuotannossamme ja kasvattamalla turvallisuusluokitettujen tuotteiden myyntiä, parannamme työ- ja asiakasturvallisuutta niin omassa työympäristössämme kuin asiakkaillamme.

Tuote- ja palveluvastuu näkyy myös Kiillon kehittyvien markkinoiden kokonaisturvallisuuden parantamisena. Omilla toimintatavoillamme voimme vaikuttaa kemianteollisuustuotteiden turvallisuuteen niissä olosuhteissa, joissa tuotteiden turvallisuudessa on vielä parannettavaa.

Tuoteturvallisuus ja laadunvalvonta ovat Kiillon toimitusketjujen ydinelementit. Toimitusketjun hyvään hallintaan kuuluu myös kiinteä yhteistyö asiakkuus- ja tuotekehitysprosessin kanssa:

 

Vaikutuksemme näkyy ihmisten arjessa. Luomalla turvallisempaa ja puhtaampaa rakennettua ympäristöä saamme aikaan potilas- ja työturvallisuutta, asumismukavuutta ja viihtyvyyttä:

 

 

Sosiaalinen vastuu

 

Sosiaalinen vastuu ylittää Kiillon toiminnan työnantajana. Osana ympäröivää yhteiskuntaa, Kiillon vaikutus näkyy sen toiminnassa kaikkialla yhtiömme toiminta-alueilla. Sosiaalisen vastuun erityisaiheitamme ovat:

 

Miksi nämä ovat meille tärkeitä?

Kiilto työpaikkana tarjoaa turvallisen ja innostavan työympäristön sekä mahdollisuuden itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Työtapaturmien ehkäisy ja työturvallisuuden parantaminen vaikuttavat kaikkien Kiiltolaisten motivaatioon tehdä parhaansa. Motivoitunut henkilöstö mahdollistaa taloudellisen menestyksen, jonka lisäarvoa voimme kaikki jakaa.

Innostavassa ilmapiirissä keksimme uusia ratkaisuja; innostavuus syntyy hyvällä esimiestyöllä ja kuuntelevalla organisaatiolla. Tuki oikeassa paikassa oikeaan aikaan parantaa jokaisen Kiiltolaisen arkea ja varmistaa Kiillon menestyksen tulevaisuudessa. Osaamisen kehittämisellä ja aktiivisella koulutuspolitiikalla parannamme henkilöstömme työmarkkina-arvoa: tavoitteenamme on, että ura Kiillolla on potentiaalinen menestystekijä jokaiselle työntekijällemme. Tulevaisuuden Kiiltolaiset ovat myös opiskelijoita, joiden tukeminen oppilaitosyhteistyöllä on osa Kiillon menestystarinaa vielä vuosienkin päästä.

Asiakkaittemme ja rakennusten käyttäjien turvallisuus on osa Kiillon sosiaalista vastuuta. Kertomalla ja markkinoimalla tuotteistamme vastuullisesti lisäämme tuotteidemme käyttöturvallisuutta ja kehittämällä asiakkaittemme osaamista voimme osaltamme vaikuttaa rakennusten turvallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseen.

Kiillon tuotteiden arvoketjussa on myös haasteita. Varmistaaksemme ihmisoikeuksien toteutumisen kaikissa Kiillon liiketoiminnan vaiheissa pyrimme omalla toiminnallamme ehkäisemään lapsityövoiman käyttöä ja edistämään tasa-arvoisen työympäristön toteutumista. Näin luomme oikeudenmukaisempaa maailmaa sekä parannamme henkilöstömme hyvinvointia.

Sosiaalisen vastuullisuustyömme vaikutukset:

 

 

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen menestys on jokaisen liikeyrityksen tavoite. Vastuullisuuden näkökulmasta tärkeää on katsoa sitä, mihin Kiillon menestys vaikuttaa sekä tarkastella niitä keinoja, millä menestys saavutetaan. Taloudellisen vastuun painopistealueemme ovat:

 


Miksi nämä ovat meille tärkeitä?

Mahdollistaakseen tulevaisuuden menestymisen, Kiilto tuo markkinoille uusia tuotteita ja palveluita sekä kasvattaa osaamistaan toimialalla. Näin toimimalla Kiilto uudistaa koko toimialaa ja luo hyvinvointia. Hyvinvoinnin lisääminen on positiivinen kierre, joka mahdollista panostuksen tuotekehitykseen, mikä omalta osaltaan vaikuttaa kemianalan tuotteiden turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamisen.

Kiillon näkemyksen varmistamiseksi sen oman arvoketjun hallinta on ensiarvoisen tärkeää. Luomalla hyviä liikesuhteita ja jakamalla osaamispääomaansa Kiilto lisää taloudellista vakautta omassa arvoketjussaan.

Jaettua arvoa mittaa myös yhtiön rahavirtavuo, joka kuvaa taloudellisten panosten jakautumista Kiiltoa ympäröivään yhteiskuntaan. Kiilto on yrityskansalainen, jonka jalanjälki näkyy hyvinvointina ja eettisinä toimintatapoina. Yhtiön verojalanjälki myös kehittyvissä maissa on vakaa ja läpinäkyvä.

Eettisesti kestävien käytäntöjen edistäminen koko Kiillon arvoketjussa onkin taloudellisen vastuun kestävän pohjan luomista. Osto- ja myyntitoiminnan kehittäminen ja korruption torjunta ehkäisee rikollisuutta ja väärinkäytöksiä ja näin tukee tasapuolisemman yhteiskunnan kasvua.

Taloudellisen vastuullisuustyömme vaikutukset:

 

Arvoketju

Liiketoimintamme on ollut pitkään kansainvälistä. Tuotteidemme sekä pakkaustemme raaka-ainevirrat tulevat kaikkialta maailmasta ja työntekijämme edustavat kymmeniä kansalaisuuksia. Pidentyvät alihankinnan ketjut, kansainvälistyvä tuotanto sekä vastuullisuuden mukanaan tuoma läpinäkyvyyden korostuminen ovat osa Kiillon toimintaympäristöä. Olennaisuusarviointiprosessin yhteydessä tarkastelimme myös Kiillon arvoketjua, jossa yhtiö toimii.

Oheisessa kaaviossa esitämme Kiillon arvoketjun tärkeimmät osat. Olemme yhdistäneet olennaiset aiheemme arvoketjuun siten, että merkinnällä osoitetaan niitä arvoketjun kohtia, joissa olennaisen aiheen vaikutus on prosessimme mukaan voimakkainta.

 

 

Sidosryhmätyö

Käymme suunnitelmallista ja jatkuvaa vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa useiden vuorovaikutuskanavien kautta. Vuoropuhelun avulla pystymme kehittämään tuotteita, palveluita ja muita toimintojamme mahdollisimman hyvin sidosryhmien odotuksia vastaaviksi. Odotamme myös yhteistyökumppaneiltamme vastuullisuuden huomioivia toimintatapoja. Vuoropuhelu luo osaltaan edellytyksiä sille, että sidosryhmät pystyvät täyttämään omat vastuullisuustavoitteensa.

Sidosryhmät_2019.JPG

Sidosryhmien odotusten tunnistaminen ja niihin vastaaminen on oleellinen osa vastuullisuutta. Keräämme tietoa niin yritysasiakkaiden kuin kuluttajienkin odotuksista muun muassa asiakaskyselyillä ja kuluttajatutkimuksilla. Myös henkilökohtaiset asiakas- ja koulutuskohtaamiset ovat tärkeitä tiedon keräämisen ja jakamisen kanavia. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä useilla sisäisillä tunnusluvuilla, kuten reklamaatioiden määrällä ja asiakaspalautteiden vastaamisnopeudella.

Vuosittaiset kehityskeskustelut ovat keskeinen väline henkilöstön odotusten ja tarpeiden kartoittamiseen. Lisäksi henkilöstötutkimukset selvittävät työntekijöiden hyvinvointia, työssä jaksamista sekä odotuksia työnantajaa kohtaan.

Sidosryhmien odotuksiin vastaamiselle sekä omille tavoitteillemme sidosryhmien suhteen on määritetty tunnuslukuja, joiden kehittymistä seurataan aiheyhteyksiin liittyvässä työskentelyssä ja raportoinneissa, strategiatarkasteluissa sekä prosessi- ja johdon katselmuksissa. Yhteydenpitomenettelyt kuvataan laatujärjestelmän ohjeistuksissa ja toiminto- ja prosessikuvauksissa.

Lue lisää aktiivisesta yhteistyöstämme sidosryhmiemme kanssa nettisivuiltamme.